Loading...
AKU-TRANS2018-10-02T14:47:24+02:00

O spoločnosti AKU-TRANS s.r.o.

Spoločnosť AKU-TRANS s. r. o. zabezpečuje:

  • výkup, zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií
  • výkup, zber a dopravu prenosných batérii a akumulátorov
  • vykonanie dopravy opotrebovaných akumulátorov (štartovacích, trakčných, záložných zdrojov) v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
  • demontáž záložných zdrojov
  • zhodnotenie akumulátorov v recyklačnom závode MACH TRADE spol. s r. o. v Seredi.

Spoločnosť AKU-TRANS s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1996 postupne vyprofilovala na organizáciu zabezpečujúcu zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií od pôvodcov na území Slovenskej republiky do recyklačného závodu MACH TRADE s.r.o. v Seredi, držiteľa autorizácie v zmysle § 89 ods. 1 písm. a) Zákona č. 79/2015 Z.z. v o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon č. 79/2015 o odpadoch“).

Spoločnosť AKU-TRANS s r.o. je najvýznamnejším zberateľom a dopravcom zabezpečujúcim zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných veci (ADR).Realizujeme najvýznamnejší projekt zameraný na nakladanie s opotrebovanými akumulátormi v mestách a obciach Slovenskej republiky. Projekt odberu opotrebovaných akumulátorov zo všetkých miest a obcí bol schválený Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými oprávneniami na zber a prepravu batérií a akumulátorov. V prípade odberu odpadu sa každý pracovník spoločnosti AKU-TRANS môže preukázať dokladom oprávňujúcim spoločnosť AKU-TRANS nakladať s nebezpečným odpadom.